Domácí hospicová péče

Mezi principy charitní péče o nemocné patří i doprovázení na sklonku života. Náš model Domácí hospicové péče o umírající je pro pacienta a jeho rodinu:

 • Individuální - sestavujeme individuální plán péče dle aktuálních potřeb pacienta, jeho rodiny a konkrétního zdravotního stavu.
 • Bezpečný - na péči o umírajícího se podílejí odborníci, kteří dodržují Kodex Charity Česká republika. Všechna charitní střediska Domácí hospicové péče pracují podle závazné koncepce, kterou jsme na základě dlouholetých zkušeností vytvořili v roce 2008.
 • Bezplatný - zdravotní složka péče je financována z veřejného zdravotního pojištění.

Jaký je cíl této služby?

Umožnit pacientovi strávit poslední čas svého života v kruhu rodiny se svými blízkými. Umožňuje však zemřít doma i lidem žijícím osamoceně, kteří si přejí zemřít ve známém prostředí.

Jak se takový model v praxi uplatňuje?

Domácí hospicová péče představuje komplexní doprovázení pacienta ve všech důležitých oblastech života:

 • zdravotní
 • sociální
 • psychologické
 • duchovní
 • Odbornou zdravotní péči poskytují zdravotní sestry Domácí hospicové péče jako tzv. péči paliativní -  dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jejímž cílem je zmírnění utrpení a zachování kvality života. Sestry spolupracují s praktickými lékaři, hospicem, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Střediska domácí hospicové péče jsou vybavena veškerými zdravotnickými prostředky, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče.
 • Sociální péče je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, zejména prostřednictvím pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče aj. Sociální pracovníci pomáhají se zajištěním sociálních potřeb. Centra dobrovolnických služeb v případě potřeby doplňují odborné služby vyškolenými dobrovolníky (např. tam, kde chybí nebo nemůže zcela fungovat rodina).
 • Péče psychologa je zprostředkována všude tam, kde pacient a jeho rodina potřebuje psychickou podporu v této náročné životní situaci. V případě, že jde o klinického psychologa, je péče rovněž bezplatná. 
 • Duchovní (spirituální) podpora je poskytována pastoračním pracovníkem Charity nebo duchovními každému, kdo o ni projeví zájem.

Jak je tato forma péče dostupná?

Charita Česká republika má po celé republice vytvořenu síť více než padesáti středisek Domácí hospicové péče, která jsou dostupná téměř pro všechny větší obce a okolí. Vizí do příštích let je vytvoření 100% dostupnosti.